Tại sao phải uống viên uống Hoa Thiên trước ăn 30 phút? Tôi uống ngay sau khi ăn được không?