Ngực nhỏ sau khi cai sữa

Ngực nhỏ lại sau khi sinh phải làm sao?